مقایسه 2 نوع رژیم DASH بر کاهش پرفشاری خون

رژیم غذایی DASH

یک مطالعه اثر رژیم غذایی DASH  و رژیم غذایی DASH با چربی با لا (HF-DASH) را بر فشار خون و لیپوپروتئین مورد برسی قرار دادند در این بررسی افراد با فاصله ی 2 هفته ای 3 نوع رژیم را رعایت کردند و هر رژیم را به مدت 3 هفته رعایت می کردند و در نهایت نتایج این بررسی مشخص کرد که رژیم  DASH  با چربی بالا (HF-DASH) به اندازه رژیم  DASH  استاندارد فشار خون را نسبت به گروه کنترل کاهش داده بود و در مقایسه با رژیم DASH  سایز بزرگ تا متوسط لیپوپروتئین با تراکم خیلی کم چربی (VLDL) و تری گلیسرید بدون افزایش معنی دار در سطح LDL-c  کاهش یافته بود.
بنابراین ارائه رژیم غذایی HF-DASH اصلاح شده به عنوان یک جایگزین موثر برای رژیم غذایی DASH به طور گسترده ای توصیه می شود و ممکن است به دلیل محدودیت کمتر سختگیرانه ی چربی در رژیم غذایی حتی در سطوح اجرایی گسترده تر حمایت شود.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.