تغذیه و بارداری

تغذیه و بارداری

پزشكان‌ همواره‌ توجهات‌ كلیدی‌ مهم‌ برنامه‌ غذایی‌ را قبل‌ و در ط‌ول‌ دوره‌ بارداری‌ برای‌ سلامت‌ مادر و فرزندارائه‌ می‌دهند و اجزا گوناگون‌ و مهم‌ و نكات‌ قابل‌ توجه‌ برای‌ برنامه‌ غذایی‌ مناسب‌ دوران‌ بارداری‌ ازجمله‌اسید فولیك‌ دریافت‌ انرژی‌، كلسیم‌، آهن‌، فیبر، ویتامین‌ A و اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌ را توصیه‌ می‌كنند. تغذیه‌در دوران‌ بارداری‌ خصوصا در جوانان‌ باردار بی‌نهایت‌ مهم‌ است‌، چون‌ مادر در این‌ سن‌ خود نیز در حال‌رشد است‌ و بنابراین‌ در ط‌ول‌ بارداری‌ تغذیه‌ باید مورد توجه‌ ویژه‌ قرار گیرد. اكثر كارشناسان‌ بهداشتی‌ نظ‌یر،انجمنهای‌ بهداشتی‌، پرستاران‌، متخصصان‌ و… اغلب‌ توصیه‌ها و كمكهایی‌ را در زمینه‌ تغذیه‌ قبل‌ از بارداری‌پیشنهاد می‌كنند. شما می‌توانید با مط‌العه‌ این‌ صفحات‌ اط‌لاعات‌ كافی‌ را در این‌ زمینه‌ بدست‌ بیاورید.
▪ اسید فولیك‌:
شاید مهمترین‌ زمینه‌ مورد توجه‌ قبل‌ از بارداری‌، نقش‌ اسید فولیك‌ در پیشگیری‌ از نواقص‌ لوله‌عصبی‌ است‌. این‌ نواقص‌ شامل‌ ناهنجاری‌ در تكامل‌ بافت‌ عصبی‌ جمجمه‌ و شكاف‌ در مهره‌ها می‌باشد. در این‌اختلال‌ یك‌ یا تعدادی‌ از استخوانها در ستون‌ مهره‌ها به‌خوبی‌ رشد نمی‌یابند، بنابراین‌ در معرض‌ نخاع‌ قرارگرفته‌ و درنتیجه‌ به‌ عصبهای‌ موجود در نخاع‌ آسیب‌ می‌رسانند.
غذاهایی‌ كه‌ به‌ط‌ور ط‌بیعی‌ مقادیر زیاد اسید فولیك‌ دارند (یعنی‌ در هر سهم‌ حاوی‌ ۵۰ میكروگرم‌ اسید فولیك‌می‌باشند) عبارتند از: لوبیای‌ چشم‌ بلبلی‌، كلم‌، گوشت‌ گاو، عصاره‌ ماست‌، كلم‌پیچ‌، اسفناج‌، سبزیجات‌ بهاری‌ ولوبیا و باقلای‌ سبز.
زنان‌ به‌ منظ‌ور اط‌مینان‌ از دریافت‌ كافی‌ اسید فولیك‌ باید بط‌ور منظ‌م‌ به‌ میزان‌ لازم‌ از این‌ مواد غذایی‌ استفاده‌كنند. از ط‌رفی‌ با رعایت‌ برنامه‌ غذایی‌ ط‌بیعی‌، دریافت‌ میزان‌ سفارش‌شده‌ اسید فولیك‌ به‌ منظ‌ور پیشگیری‌ ازنواقص‌ لوله‌ عصبی‌ مشكل‌ است‌. اگرچه‌ اسید فولیك‌ در اكثر غذاهای‌ مصرفی‌ روزانه‌ كه‌ در بالا ذكر شد وجوددارد ولی‌ خوردن‌ مقادیر زیاد این‌ غذاها برای‌ دریافت‌ ۴۰۰ میكروگرم‌ اسید فولیك‌ در روز (یعنی‌ میزان‌توصیه‌شده‌ برای‌ زنان‌ باردار) مشكل‌ است‌. مثلا اگر بخواهیم‌ این‌ مقدار اسید فولیك‌ از كلم‌ بروكسل‌ تامین‌شود یك‌ زن‌ باردار روزانه‌ باید ۵ سهم‌ از آن‌ را بخورد! بنابراین‌ به‌ زنانی‌ كه‌ قصد باردار شدن‌ دارند توصیه‌می‌شود كه‌ از مكمل‌ اسید فولیك‌ استفاده‌ نمایند. درضمن‌ مكمل‌ حاوی‌ ۴۰۰ میكروگرم‌ اسید فولیك‌ باید درط‌ول‌ ۱۲ هفته‌ اول‌ بارداری‌ مصرف‌ شود.
دریافت‌ انرژی‌ و افزایش‌ وزن‌ در دوران‌ بارداری‌اگرچه‌ نیاز به‌ انرژی‌ اضافی‌ به‌ منظ‌ور رشد و تكامل‌ جنین‌ و بافتهای‌ مادر نظ‌یر زهدان‌ و بافت‌ پستان‌ وجوددارد ولی‌ این‌ مقدار آنقدر هم‌ زیاد نیست‌. این‌ مقدار در حدود ۳۰۰ــ۲۰۰ كیلوكالری‌ در روز می‌باشد و بامصرف‌ یك‌ ساندویچ‌ اضافی‌ یا ۳ عدد بیسكویت‌ بزرگ‌ تامین‌ می‌شود و قط‌عا در دوران‌ بارداری‌ نبایدخوراكش‌ ۲ برابر شود. بنابراین‌ چنین‌ افزایشی‌ در میزان‌ دریافت‌ انرژی‌ با افزایش‌ وزنی معادل‌ ۱۲/۵ كیلوگرم‌در دوره‌ بارداری‌ همراه‌ است‌، كه‌ مقداری‌ از این‌ وزن‌ برای‌ شیردهی‌ از پستان‌، به‌ صورت‌ ذخیره‌ باقی‌ می‌ماند.
سپس‌ این‌ افزایش‌ وزن‌ در ط‌ول‌ دوران‌ شیردهی‌ از دست‌ می‌رود.
▪ آهن‌
در دوره‌ بارداری‌ نیاز بدن‌ به‌ آهن‌ افزایش‌ می‌یابد. مكملهای‌ آهن‌ كه‌ ط‌ی‌ سالهای‌ گذشته‌ توصیه‌ می‌شدنداكنون‌ به‌ط‌ور معمول‌ در این‌ دوره‌ تجویز نمی‌شود. یك‌ برنامه‌ حاوی‌ غذاهای‌ غنی‌ از آهن‌ نظ‌یر گوشت‌،ماهی‌های‌ با پوست‌ تیره‌، حبوبات‌ نظ‌یر لوبیا و عدس‌، تخم‌مرغ‌، غلات‌ غنی‌شده‌ صبحانه‌ای‌ و مغزها توصیه‌می‌شوند.
مصرف‌ ط‌ولانی‌مدت‌ و پی‌درپی‌ جگر كه‌ منبع‌ خوبی‌ از آهن‌ است‌ در دوره‌ بارداری‌ به‌ علت‌ مقادیر زیاد ویتامین‌ Aتوصیه‌ نمی‌شود. این‌ میزان‌ زیاد ویتامین‌ A در جگر به‌ شیوه‌های‌ گوناگون‌ تغذیه‌ در حیوانات‌ مزرعه‌ای‌ كه‌با غذاهای‌ گیاهی‌ تغلیظ‌ شده‌، تغذیه‌ می‌شوند، نسبت‌ داده‌ می‌شود.
پلی‌ساكاریدهای‌ غیرنشاسته‌ای‌فیبر یا پلی‌ساكارید غیرنشاسته‌ای‌ برای‌ پیشگیری‌ از یبوست‌ كه‌ می‌توان‌ مشكلی‌ در بارداری‌ باشد، توصیه‌می‌شود. به‌ این‌ منظ‌ور حداقل‌ ۵ سهم‌ میوه‌ یا سبزی‌ در روز توصیه‌ می‌شود. مصرف‌ منابع‌ غنی‌ از فیبر نظ‌یرنان‌های‌ تهیه‌شده‌ از غلات‌ كامل‌ (با سبوس‌) و غلات‌ دارای‌ فیبر زیاد مورد تاكید است‌. حبوبات‌ و میوه‌های‌خشك‌، برنج‌ سبوس‌دار و ماكارونی‌ از منابع‌ خوب‌ فیبر هستند. همچنین‌ مصرف‌ كافی‌ مایعات‌ برای‌ پیشگیری‌از یبوست‌ مهم‌ است‌ و روزانه‌ حداقل‌ ۱/۸ لیتر (۳ پیمانه‌) كه‌ برابر با ۶ لیوان‌ بزرگ‌ نیم‌لیتری‌ باید مصرف‌ شود.
▪ ویتامین‌A
مصرف‌ این‌ ویتامین‌ به‌ میزان‌ زیاد باعث‌ ایجاد ناهنجاری‌ در جنین‌ خواهد شد. پس‌ بهتر است‌ به‌ میزان‌ لازم‌ ازآن‌ بهره‌ ببرید.
▪ كلسیم‌
این‌ عنصر مهم‌، برای‌ رشد و تكامل‌ بافت‌ اسكلتی‌ جنین‌ بسیار ضروری‌ است‌. در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌تقریبا ۵۰ میلی‌گرم‌ كلسیم‌ در روز بیشتر از نیاز روزانه‌ كه‌ چیزی‌ در حدود ۷۰۰ میلی‌گرم‌ است‌ می‌باشد. شمامی‌توانید برای‌ دسترسی‌ به‌ این‌ نیاز از یك‌ پیمانه‌ شیر در روز و یا حتی‌ دو پیمانه‌ شیر استفاده‌ كنید. همچنین‌به‌ جای‌ شیر می‌توانید به‌ میزان‌ لازم‌ از پنیر، ماست‌ و یا ماهی‌ استفاده‌ نمایید.
▪ اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌
مغز در حال‌ رشد جنین‌ به‌ مقادیر كافی‌ اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌ نیاز دارد، در ط‌ول‌ ۳ماهه‌ آخر بارداری‌ مغزجنین‌، دچار رشد سریع‌ و ناگهانی‌ می‌شود و بنابراین‌ پیش‌بینی‌ و تهیه‌ مقادیر كافی‌ اسیدهای‌ چرب‌ ضروری‌،خیلی‌ مهم‌ است‌. بنابراین‌ بچه‌های‌ زودتر از موعد متولدشده‌ و بچه‌های‌ با وزن‌ تولد كم‌، در معرض‌ بزرگترین‌خط‌رات‌ و مشكلات‌ رشد و تكامل‌ دستگاه‌ عصبی‌ می‌باشند
مط‌العات‌ نشان‌ داده‌، زنانی‌ كه‌ از ماهیهای‌ روغنی‌ و روغنهای‌ ماهی‌ استفاده‌ نموده‌اند، بچه‌های‌ بزرگتر وسنگین‌وزن‌تری‌ دارند و به‌ میزان‌ كمتری‌، زودتر از زمان‌ موعد فارغ‌ می‌شوند.
جنبه‌های‌ بهداشتی‌ تغذیه‌: در دوره‌ بارداری‌ بهداشت‌ غذا از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. تشخیص‌ داده‌ شده‌كه‌ پنیرهایی‌ كه‌ از شیر پاستوریزه‌نشده‌ تهیه‌ می‌شوند، دارای‌ مواد مضری‌ می‌باشند كه‌ می‌تواند در این‌ دوره‌مشكلاتی‌ را به‌ بار آورد. بنابراین‌ مصرف‌ این‌ نوع‌ پنیرها و سایر غذاهای‌ سنتی‌ و دست‌ساز توصیه‌ نمی‌شوند.
از سوی‌ دیگر هیچگاه‌ و تحت‌ هیچ‌ شرایط‌ی‌ از یاد نبرید كه‌ شرایط‌ روحی‌ و روانی‌ شما در هنگام‌ صرف‌ غذا وقبل‌ و پس‌ از آن‌ نیز، یكی‌ از مهمترین‌ نكاتی‌ است‌ كه‌ باید به‌ خاط‌ر داشته‌ باشید. درحقیقت‌ به‌ هنگام‌ بارداری‌،باید تا آنجایی‌ كه‌ می‌توانید در آرامش‌ زندگی‌ كنید و از كمترین‌ میزان‌ استرس‌ نیز به‌ دور باشید.

امتیاز دهید

طراحی وبسایت و سئو توسط مهندس هرمزی ۰۹۳۶۰۶۱۳۸۱۲

اشتراک گذاری مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رسانه های اجتماعی