تغذیه با شیر مادر و کلسترول خون در زندگی آینده

شیر مادر

غلظت کلسترول کلی و کلسترول LDL (لیپوپروتئین با چگالی پائین) فاکتورهای (عوامل خطر) مهمی برای بیماری عروق کرونر قلب می باشند. پیشنهاد شده است که کلسترول کلی و کلسترول LDL ممکن است با مواجهات زندگی اولیه برنامه ریزی شود، مانند رشد سریع اولیه و تغذیه نوزادی.

باوریات بیولوژیکی
محتوای کلسترول به طور قابل توجهی در شیر مادر نسبت به اغلب شیرهای فرمولی موجود در بازار بالاتر است. مصرف بالای کلسترول در مراحل ابتدائی زندگی ممکن است در دراز مدت اثر برنامه ریزی روی سنتز کلسترول توسط تنظیم پائین کوآنزیم A هیدروکسی متیل گلاتریل کبدی (HMGCOA) دارد. این فرضیه توسط مطالعات روی حیوانات پشتیبانی شده است که نشان می دهند که مواجه اولیه را سطوح افزایش کلسترول با کاهش سطوح کلسترول در سنین بعدی مرتبط است.
در واقع Devlin و همکارانش گزارش دادند که ردوکتاز (HMGCOA) در بچه خوک های تغذیه شده با شیر فرمولی نسبت به بچه خوک های تغذیه شده با شیر بالاتر بود (5/100 > P)، در حالی که گیرنده LDL MRNA از رژیم غذایی اولیه مستقل نبود (HMGCOA). آنزیم محدود کننده سرعت در سنتز کلسترول از استات است و HMGCOA مهار کننده ردوکتاز، به اصطلاح استاتین ها، 1 اثر مهم کاهنده کلسترول دارد. بنابراین برنامه ریزی تغذیه با محتوای بالای کلسترول شیر مادر به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای ارتباط میان طول مدت تغدیه با شیر مادر در دوره شیر خوارگی و سطوح پائین کلسترول در سنین آتی می باشد.

مسائل خاص روش شناختی
مسائل عممومی شناختی تحت تأثیر مطالعات راجع به عواقب بلند مدت تغذیه با شیر مادر در مقدمه آورده شده است.
یک مسأله اضافی تحت تأثیر قرار گرفته از مطالعات سطح کلسترول این است که چهار مطالعه مشمول در تحلیل های چند متغیره تعدیل وزن، شاخص توده بدن یا شاخص پوندرال اندازه گیری در همان زمان به عنوان سطح کلسترول است.
اگر تغدیه با شیر مادر با وزن بزرگسالی در ارتباط باشد، تنظیم برای دومی منجر به کوچک شماری اثر واقعی آن روی کلسترول دارد. با این حال همانطور که در بررسی روی تأثیرات بلند مدت تغذیه با شیر مادر بر روی فشارخون شد، شواهد حاکی از تغذیه با شیر مادر روی وزن بزرگسالی ضعیف است و در نتیجه ارتباطی بین تنظیم وزن و کلسترول نیست.

بررسی اجمالی شواهد
یک متاتحلیل قلبی راجع به این ارتباط نشان می دهد که متوسط کلسترول کلی در مراحل ابتدائی در میان تغذیه کنندگان با شیر مادر بالاتر بوده است (اختلاف میانگین 64/0، 95%، CI: 0.5 to 0.79  میلیمول بر لیتر) در حالی که برای بزرگسالان کلسترول کلی در میان کسانی که با شیر مادر تغذیه کرده اند پائین تر بوده است (اختلاف میانگین 18/0-، 95%، CI:- 0.3 to 0.06  میلیمول بر لیتر)
جستجوی الکترونیکی انجام شده در WHO ،37 انتشار بالقوه مرتبط را به همراه داشت. 23 تای آن ها داده هایی راجع به اختلاف میانگین در کلسترول کلی میان افراد تغذیه شده با شیر مادر و افراد تغذیه شده با غیر شیر مادر را ارائه می دادند. از این 23 مطالعه، 28 برابر از کلسترول کلی اقتباس شده که 18 تا شامل هردو جنسیت و دو تا مختص به یک جنسیت خاص بود. هیچ مطالعه اضافی توسط جستجوی مستقل در دانشگاه پلوتاس شناسائی نشد.
شواهد قوی مبنی بر ناهمگونی میان مطالعات (P=0.003) وجود دارد و اختلاف میانگین که از یک مدل تأثیرات مدلی استفاده می کند -0.03 بوده است (95%، CI:- 0.1 to 0.03  میلیمول بر لیتر) و نشان می دهد که هیچ ارتباط کلی میان تغذیه با شیر مادر و کلسترول خون وجود ندارد.
در بزرگسالان (بالاتر از 19 سال) افراد تغذیه شده با شیر مادر متوسط کلسترول کلی 18/0 میلیمول بر لیتر (95%، CI: 0.30 to 0.06  ) پائین تر از کسانی را دارد که با شیر شیشه تغذیه کرده اند و میان مطالعات هیچ ناهمگونی وجود ندارد (P=0.86)
برای کودکان و نوجوانان، این ارتباط معنی دار و پر اهمیت نبود. دیگر تجزیه و تحلیل های زیر گروه نیز انجام گرفتند. مطالعات با طول فراخوانی مدت دوره شیرخوارگی  بزرگتر از سه سال منجر به متوسط کلسترول کلی پائین تری برای افراد تغذیه شده با شیر مادر شد، گرچه تفاوت از نظر آماری پر معنی و قابل اهمیت نبود.

 

نتیجه گیری :
این متا تحلیل نشان می دهد که ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و کلسترول کلی با توجه به سن متفاوت است. در حالی که هیچ اثر قابل توجهی در کودکان و نوجوانان مشاهده نشده است، سطح متوسط کلسترول در میان بزرگسالانی که از شیر مادر تغذیه کرده بودند 18/0 میلی مول بر لیتر ( 9/6 mg/dl) پائین تر از افرادی بود که با شیر مادر تغذیه نکرده بودند . این وابستگی به نظر نمی رسد که به علت تعصب انتشارات یا مخدوش کننده باشد. سطح متوسط کلسترول در افراد بالغ مورد مطالعه موجود در بررسی حدود 7/5 mm/l بوده. کاهش مشاهده شده مربوط به تغذیه با شیر مادر به حدود 2/3 % از این میانگین متناظر است.

امتیاز دهید

طراحی وبسایت و سئو توسط مهندس هرمزی ۰۹۳۶۰۶۱۳۸۱۲

اشتراک گذاری مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رسانه های اجتماعی