پیری زودرس

پیر شدن

قند نخورید تا پیر نشوید

امروزه افرادی که قند زیادی در طی روز مصرف میکنند به پیری زود رس دچار می شوند پس بهتر است برای جلوگیری از پیری زودرس