نازایی

بیماری رحم

مشکلات عفونتی در رحمی

چه عواملی می توانند در بروز مشکلات عفونتی رحم تاثیرگذار باشند وچه نشانه هایی با خود بهمراه دارند؟ متخصص بیماری های زنان، عفونت های ژنیکولوژیک

نازایی برای زوجین

ایجاد مشکلات نازایی برای زوجین

در مراکز درمان ناباروری دنبال چه مشکلی می گردند و مهمترین عامل ایجاد مشکلات برای نازایی زوجین کدامند؟ دکتر لعیا فرزدی اظهار کرد: زوج‌های نابارور