فرآیند بلوغ

بلوغ جنسی

اهمیت بلوغ جنسی به موقع

آیا می دانستید بلوغ جنسی در پسران جوان اگر به موقع انجام نپذیرد می تواند منجر به بروز ناباروری در آنان شود!  یک متخصص ژنتیک