عفونت‌های شدید و مزمن

بیماری رحم

مشکلات عفونتی در رحمی

چه عواملی می توانند در بروز مشکلات عفونتی رحم تاثیرگذار باشند وچه نشانه هایی با خود بهمراه دارند؟ متخصص بیماری های زنان، عفونت های ژنیکولوژیک