عروق

کمردرد

سفتی عروق و زیاد نشستن

نتایج یک  تحقیق نشان داد که نشستن طولانی با کلسیفیکاسیون عروق کرونری ( تجمع کلسین در بافت های نرم) مربوط  است. کلسیفیکاسیون که سبب  سفتی