درمان آلرژی

حملات آسم

عوامل مهم در پیدایش حملات آسم

چه عواملی می توانند موجب تشدید حملات آسم در افراد مختلف شوند و موجب افزایش عوارض و عود این بیماری در آنان گردند!  حمله آسم