جای خواب افراد شب کار

خواب

اهمیت محل خواب افراد شب کار

افراد شب کار و کسانی که در ساعات شب بیدارند برنامه خوابشان را چگونه باید تنظیم کنند تا دچار مشکل نشوند و محل خواب آنان