بروز رفتار جنسی

مشکلات و خطاهای جنسی

مشکلات و خطاهای جنسی

چه عاملی در بروز ناهنجاری های جنسی و خطاهای جنسی مانند تجاوز و یا آزار و اذیت جنسی تاثیرگذارند؟ علی ناظری در مورد دلایل بروز