بدخلقی پس از زایمان

زایمان

زنان را پس از زایمان دریابید

چه عواملی در بروز افسردگی پس از زایمان در افراد مختلف تاثیرگذارند و می توانند موجب پیدایش تغییرات در خلق و خوی زنان شوند! دکتر