مصرف مکمل اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیر مانند امگا 3 در دوران بارداری میزان ایمونوگلوبولین E (IGE) را کاهش نمی دهد. این ایمونوگلوبولین با بیماری آلرژی در کودکان ارتباط دارد.
706  یک تیم تحقیقاتی 706 کودک با سابقه خانوادگی بیماری های آلرژیک را مورد ارزیابی قرار دادند.  به یک گروه از مادران این کودکان کپسول روغن ماهی غنی از امگا 3 و گروه دیگر کپسول روغن نباتی به عنوان گروه کنترل دادند.
محققان دریافتند که درصد کودکان با هر گونه ایمونوگلوبولین E مرتبط با آلرژی بین 2 گروه دریافت کننده ی روغن ماهی و روغن نباتی تفاوتی نداشت. ولی درصد کودکان حساس به کنه و گردوغبار خانه در گروه دریافت کننده ی روغن ماهی کاهش یافته بود.
پس در نتیجه محققان اذعان داشتند که مصرف روغن ماهی یا اسیدهای چرب غیر اشباع طولانی زنجیر مانند امگا 3 در دوران بارداری ایمونوگلوبولین E مرتبط با آلرژی را کاهش نمی دهد.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید