اطو کشیدن

کسانی که تحرک لازم را ندارند اضافه وزن پیدا می کنند وقتی اطو می زنیم انسان کالری می سوزاند وقتی اطو می زنیم به دلیل گرمای اطو عرق کرده و زودتر کالری می سوزانیم اگر می پرسید که اطو چند کالری می سوزاند باید بگوییم اگر 15 دقیقه اطو  بکشید  35 کالری می سوزانید هر وقت می خواهید کالری بسوزانید در وقت بیکاری بجای بیکار نشستن که به بدن ضرر می رساند اطو بکشید. اگر اطو کشیدن را دوست ندارید بخاطری لاغر شدن به این کار تشویق می شوید. اگر یک ساعت اطو بکشید 130-140 کالری می سوزانید.نیم ساعت اطو کشیدن 50-60 کالری می سوزاند این مصرف کالری در اطو کشیدن بخاطر سر پا ایستادن است و این سرپا ایستادن انرژی مصرف می کند

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید