ورزش

فعالیت بدنی یک روش ارزان قیمت برای پیشگیری از بیماری ها در سراسر جهان است، و برای حفظ سلامت عمومی  فعالیت بدنی حداقل 150 دقیقه در هفته با شدت متوسط و یا 60 تا 75 دقیقه در هفته با شدت زیاد توصیه شده است . فعالیت بدنی برای زنان یائسه به طور منحصر به فردی مفید است چراکه مطالعات پیشین نشان داده اند که چربی بدن ، چربی شکمی و افزایش وزن دوران بزرگسالی با افزایش خطرسرطان سینه در زنان یائسه ارتباط دارد. به  منظور بررسی تاثیر ورزش بر روی چربی بدن زنان یائسه مطالعا ای انجام شد که در این بررسی 400 زن یائسه با نمایه توده ی بدنی  22 تا 40 را به 2 گروه یکسان تقسیم کردند و از آنها درخواست شد که رژیم غذایی معمولشان را تغییر ندهند و یک گروه 300 دقیقه در هفته  فعالیت بدنی و گروه دیگر 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی هوازی باشدت متوسط تا زیاد را انجام دهند و در آخر نتایج به صورت زیر بود.
کاهش متوسط چربی کل بدن در گروه 300 دقیقه در مقایسه با گروه 150 دقیقه بیشتر بود. ( به میزان 1 کیلوگرم یا 1 درصد چربی بدن ) همچنین چربی زیر پوستی ناحیه شکم، کل چربی شکمی، BMI، نسبت دور کمر و دور کمر به دور باسن نیز در گروه 300 دقیقه ای کاهش بیشتری داشت.
در بیش از 100 مطالعه اپیدمیولوژیک  یک ارتباط احتمالی بین فعالیت بدنی و خطر سرطان پستان در زنان بعد از یائسگی نشان داده شده است که از دست دادن توده ی چربی به عنوان یک واسطه ی قوی این ارتباط مطرح است . بنابراین باید زنان یائسه را تشویق کنیم تا  چیزی بیش از حداقل میزان توصیه شده برای پیشگیری از سرطان یعنی حداقل 300 دقیقه در هفته ورزش کنند .

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید