رژیم غذایی DASH

یک مطالعه اثر رژیم غذایی DASH  و رژیم غذایی DASH با چربی با لا (HF-DASH) را بر فشار خون و لیپوپروتئین مورد برسی قرار دادند در این بررسی افراد با فاصله ی 2 هفته ای 3 نوع رژیم را رعایت کردند و هر رژیم را به مدت 3 هفته رعایت می کردند و در نهایت نتایج این بررسی مشخص کرد که رژیم  DASH  با چربی بالا (HF-DASH) به اندازه رژیم  DASH  استاندارد فشار خون را نسبت به گروه کنترل کاهش داده بود و در مقایسه با رژیم DASH  سایز بزرگ تا متوسط لیپوپروتئین با تراکم خیلی کم چربی (VLDL) و تری گلیسرید بدون افزایش معنی دار در سطح LDL-c  کاهش یافته بود.
بنابراین ارائه رژیم غذایی HF-DASH اصلاح شده به عنوان یک جایگزین موثر برای رژیم غذایی DASH به طور گسترده ای توصیه می شود و ممکن است به دلیل محدودیت کمتر سختگیرانه ی چربی در رژیم غذایی حتی در سطوح اجرایی گسترده تر حمایت شود.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

رژیم آنلاین

جدیدترین مقالات

رژیم آنلاین